Potyczki Algorytmiczne
Otwarty ogólnopolski konkurs programistyczny 2018
 
 
Google
partner
Atende
sponsor
Uniwerytet Warszawski
organizator
liczba uczestników
0
Polityka Prywatności

KONKURS „Potyczki Algorytmiczne”

 1. Organizatorem Konkursu „Potyczki Algorytmiczne” jest Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Banacha 2 oraz Fundacja Rozwoju Informatyki, z siedzibą w Warszawie przy ul. Banacha 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS KRS 0000025627, posiadająca NIP 522-000-18-37, REGON 011528095.
 2. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Konkursie (dalej jako „Uczestnik”).
 3. Istnieje możliwość, iż przebieg zawodów finałowych oraz uroczystość zakończenia, w tym wizerunek osób uczestniczących w tych wydarzeniach, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz. 
 4. Biorąc udział w finale Konkursu, Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na używanie i wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Fundację jego wizerunku, utrwalonego w trakcie trwania Konkursu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na portalach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, Youtube) i stronach internetowych Fundacji  oraz podmiotów z nią współpracujących w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od Fundacji lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, materiałach filmowych, prezentacjach oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej), rozpowszechnianych przez Fundację w związku z organizacją Konkursu lub dotyczącą jej działalności informacyjnej lub promocyjnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja Rozwoju Informatyki.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail fri@mimuw.edu.pl.
 3. Przetwarzamy następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres, nazwa szkoły lub miejsca pracy, rozmiar koszulki, wyniki Konkursu oraz wizerunek.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Konkursu, w tym na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników Konkursu oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego oferty Administratora. Dane osobowe Uczestników Finału Konkursu, w tym wizerunek, przetwarzane będą w celu informowania w mediach, na stronach www, portalach społecznościowych oraz publikacjach o działalności Administratora. Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich uzyskania na  podstawie odrębnych przepisów prawa, partnerzy, sponsorzy, dostawcy usług informatyczno-technicznych oraz podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających  bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 7. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku oraz imienia i nazwiska mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w którym mają swoją siedzibę podmioty, prowadzące portale społecznościowe np. Facebook, Google+, YouTube, w związku z posiadaniem przez Administratora profilu na wskazanych portalach. Administrator informuje, że podmiot prowadzący ww. portal społecznościowy zapewnia, że przystąpił do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskał niezbędny certyfikat.
 8. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych lub przez okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, jednak jej wycofanie nie wpłynie na przetwarzanie danych przez okres, w którym zgoda obowiązywała. Wycofanie zgody może uniemożliwić wzięcie udziału w Konkursie, a nawet przyznanie nagrody w Konkursie.
 9. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  
 10. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku  naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 11. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.